ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้221
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้230
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1064
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1545
mod_vvisit_counterเดือนนี้5519
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5552
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น122603
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งข องเราชาวไทยตลอด ไป อ่านต่อ...
  18.07.14 00:41
  จาก : ร้อย.บก.พล.ม.๑ @ บก.
 • เทิดทูนสถาบัน
  จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งข องเราชาวไทยตลอด ไป อ่านต่อ...
  18.07.14 00:40
  จาก : ร้อย.บก.พล.ม.๑ @ บก.
 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.พระองค์ทรงเป็นศ ูนย์รวมจิตใจของ คนไทยทั้งชาติ ๒.พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม ๓.จากความแห้งแล้ง กลับกลายมาชุ่มช ื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของ ทั้ง ๒ พระองค์ ๔.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๕.ผู้ใดกระทำให้สถ าบันหลักของชาติ สั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควร ... อ่านต่อ...
  16.07.14 10:13
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ความเจริญของประ เทศชาติ เป็นความเจริญส่ วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงา นหรือผลของการกร ะทำของคนทั้งชาต ิ ถือได้ว่าทุกคนแ บ่งหน้าที่กันทำ ประโยชน์ให้แก่ช าติ ตามความถนัดและค วามสามารถ และเกื้อ[censor ed]ลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู ่ได้และทำงานให้ แก่ประเทศชาติได ้โดยลำพังตนเอง พระบรมราโชวาทขอ ง พระบาทสมเด็จพระ... อ่านต่อ...
  30.06.14 09:59
  จาก : สากล
 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.ขอให้พระองค์เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจ ิตใจของเราชาวไท ยตลอดกาล ๒.ขอให้พระราชวงศ์ ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืน นานคู่เมืองไทยต ลอดกาล ๓.พระองค์ทรงเป็นพ ระบิดาการพัฒนาท ุกแขนง เพื่อให้ประเทศช าติได้มีความมั่ นคงถาวรอย่างแท้ จริง ๔.ในหลวงพระองค์ทร งงานหนักและเหนื ่อย เพื่อราษฎรของพร ะองค์ให้เป็นสุข ๕.ข้าพเ... อ่านต่อ...
  25.06.14 11:15
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  - พระองค์ทรงเป็นผ ู้นำตามแนวพระรา ชดำริ ให้เจริญรอยตามเ บื้องพระยุคคลบา ทด้วยเศรษฐกิจพอ เพียง อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ - องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน - หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน - พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน - ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ - องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน - ทำเพ... อ่านต่อ...
  14.05.14 11:46
  จาก : สง.สด.จว.ช.น.