ผู้บังคับกองพัน

Facebook กองพัน

ลิงค์เพื่อนบ้านสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้220
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้310
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1315
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1252
mod_vvisit_counterเดือนนี้530
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7375
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น139978
เป็นหน่วยระดับกองพันที่มีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Traditional) German Japanese Russian Spanish Thai

มีใครออนไลน์อยู่บ้าง

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงชื่อเข้าสู่ระบบความคิดเห็นล่าสุด

 • เทิดทูนสถาบัน
  ๑.พระองค์ทรงเป็นศ ูนย์รวมจิตใจของ คนไทยทั้งชาติ ๒.พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม ๓.จากความแห้งแล้ง กลับกลายมาชุ่มช ื้น จากผืนทรายกลับก ลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของ ทั้ง ๒ พระองค์ ๔.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๕.ผู้ใดกระทำให้สถ าบันหลักของชาติ สั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควร ... อ่านต่อ...
  01.10.14 10:55
  จาก : ผพธ.มทบ.๑๓
 • เทิดทูนสถาบัน
  ทรงมีพระชนย์มาย ุยิ่งยืนนานมีพร ะเกษมสำราญหายจา กอาการประชวรทั้ งปวงเป็นมิ่งขวั ญของปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน อ่านต่อ...
  22.09.14 12:08
  จาก : ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ
 • เทิดทูนสถาบัน
  บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจ ผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน สามัคคีพร้อมเพร ียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ ่งใด บ้านเมืองไทยจึง มีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขควา มสมบูรณ์ทุกอย่า งมาจนกระทั่งทุก วันนี้ (ในพิธีสวนสนามข องทหารรักษาพระอ งค์ 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุส ิต) พระบรมราโชวาท... อ่านต่อ...
  22.09.14 10:03
  จาก : อินทร
 • เทิดทูนสถาบัน
  การที่คนสมัยใหม ่บอกว่าคนสมัยเก ่ามีความรู้น้อย ก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ด ูถูกหรือเหยียดห ยามคนสมัยเก่าก็ มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามควา มจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยี ยดหยามคนรุ่นเก่ าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ ่นเก่านี้เองทำใ ห้คนรุ่นใหม่เกิ ดขึ้นมาได้ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (พระราชทา... อ่านต่อ...
  18.09.14 09:11
  จาก : สากล
 • เทิดทูนสถาบัน
  ขอพระชนมายุยิ่ง ...............ยืนยง ชูชาติศาสน์ดำรง ................คู่หล้า พระสรีระผ่องผจง ..............พูนเพิ่ม ปกชาติปกชนกล้า...............กล่อมเกล้าเกลาข วัญ ฯ อ่านต่อ...
  18.09.14 09:00
  จาก : ม.พัน.22
 • เทิดทูนสถาบัน
  การจะทำงานให้มี ประสิทธิผลและให ้ดำเนินไปได้โดย ราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำด้วย ความรับผิดชอบอย ่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเ ท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดป ระสงค์ที่แท้จริ งของงานสำคัญที่ สุดต้องเข้าใจคว ามหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง พระบรมราโชวาทขอ ง พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (ในพิธีพระราชทา... อ่านต่อ...
  17.09.14 09:18
  จาก : อินทร